ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลจังหวัดทองผาภูมิดำเนินการตามโครงการ EMOC พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบครบวงจร (Expanding Pre - litigation Mediation and One Stop Service for Consumer Lawsuit Project) จัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแบบกลุ่ม แบบผสมผสาน onsite และ online เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (EASY ACCESS TO JUSTICE)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิดำเนินการตามโครงการ EMOC พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบครบวงจร (Expanding Pre - litigation Mediation and One Stop Service for Consumer Lawsuit Project)  จัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแบบกลุ่ม แบบผสมผสาน onsite และ online เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา  ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (EASY ACCESS TO JUSTICE)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา นายพรศักดิ์ สมศักดิ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี หมายเลขคดีดำที่ กฟว 19 - กฟว 38  รวม 20 คำร้อง เรื่องผิดสัญญาเช่าทรัพย์  ซึ่งเป็นการนัดไกล่เกลี่ยคดีแบบกลุ่ม  ผู้ร้องทุกรายมาเข้าไกล่เกลี่ยที่ศาล และผู้ถูกร้องเข้าไกล่เกลี่ยผ่านระบบ  Line Meeting จากจังหวัดพิษณุโลก เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบผสมผสาน onsite และ online  ทั้งนี้  ผลการไกล่เกลี่ยคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้

ต่อมา นางสาวธิติมา ทับทิมสี นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาววชิรากรณ์ ขาวคม เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ร่วมกันให้คำแนะนำแนวทางตามกฎหมายให้แก่ผู้ร้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการในส่วนคดีต่อไป

ทั้งนี้ แม้จะไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ  แต่สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมากที่ศาลอำนวยความยุติธรรมให้อย่างทั่วถึง  ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิตามกฎหมายและมีความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา  ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย (EASY ACCESS TO JUSTICE)

ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี