ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) เข้าร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ  ห่วงใยเยาวชน” (All for One)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  เวลา 9 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง  พร้อมด้วยนางกชนัฑ บุญธนรักษา ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ  ห่วงใยเยาวชน” (All for One) โดยมีนายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7  ได้ประสานความร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อร่วมมือกันดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยครั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ

ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี