ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) จัดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้ MOU กับมูลนิธิวันสกาย กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ตำบลปรังเผล  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

นางสันทนี ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) ร่วมกับมูลนิธิวันสกาย  ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อำเภอสังขละบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.45 – 16.00 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้ MOU กับมูลนิธิวันสกาย กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน  มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในสถานศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอสังขละบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมรวม 140 คน

ในการนี้มีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1 นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว" และ "โทษของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน"

2 นางสันทนี ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด  หัวข้อ “การสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

3 นางปทุมวรรณ ศิลปานนท์ ผู้พิพากษาสมทบ ฯ และคณะ หัวข้อ

“วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” 

4 นายกิตติ เหลาคำ ผู้อำนวยการสำนักงานสังขละบุรี มูลนิธิวันสกาย  หัวข้อ “ภัยออนไลน์และช่องทางขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ"

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้รับความรู้ ได้รับการพัฒนาตนเองทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และรับรู้ถึงบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในการให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน รวมถึงประสานงานในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาล อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ตำบลปรังเผล  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี