ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Thong Pha Phum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) จัดโครงการ พาน้องชมศาล ดูงานที่เขื่อน /Visit the Court & the Dam Tour
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) จัดโครงการ พาน้องชมศาล ดูงานที่เขื่อน /Visit the Court & the Dam Tour

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช่วยทำงานในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้ MOU กับมูลนิธิวันสกาย  กิจกรรมที่ 2 นำเด็กและเยาวชนมาศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) และทัศนศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

ในช่วงเช้า มีการแสดงศาลจำลองชั้นสอบคำให้การจำเลยซึ่งเป็นเยาวชน โดยมีนายพุฒินันต์  สุขสม รองอัยการจังหวัดทองผาภูมิ และนายชัยยศ  ชูประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมสาธิตด้วย  ต่อมาแบ่งกลุ่มนักเรียนพาชมกลุ่มงานต่าง ๆ ของศาล และเข้าห้องประชุมฟังการบรรยายสรุปพร้อมตอบปัญหาเพื่อรับรางวัล

ช่วงบ่าย พาไปชมโรงผลิตไฟฟ้า และโคกหนองนาโมเดลที่เขื่อนวชิราลงกรณ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานของศาล ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เด็กและเยาวชนควรรู้ เยาวชนสามารถนำความรู้ทางกฎหมายและการปฏิบัติตนเมื่อมาศาลไปใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมาศาล  และเพื่อเรียนรู้แหล่งผลิตพลังงานในพื้นที่ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวของในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่ง กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ชื่อโคกหนองนาโมเดล อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 3 รับใช้ประชาชน  เพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการของศาลยุติธรรมโดยง่าย

ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ และเขื่อนวชิราลงกรณ  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี